HYRESVILLKOR FÖR DENKA JUNIOR

Nyeds Fastigheter AB


1. TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa hyresvillkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare,

dessa maskiner och utrustning kallas nedan och i hyresavtalet mellan Nyeds Fastigheter AB, uthyrare, och hyrestagaren för Hyresobjekt.

1.2 Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalas mellan uthyraren och Hyrestagaren

1.3 För ej kända hyrestagare gäller obligatorisk legitimationskontroll.


2. HYRESOBJEKTET

2.1 Hyresobjektet är och förblir uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka uthyrarens äganderätt.

2.2 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter/framförande och under sådana arbetsförhållanden/förhållanden för vilket det är avsett.

2.3 Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet.

2.4 Hyresobjektet får endast handhavas av personer med erforderlig kompetens.

2.5 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd av uthyraren flyttas till annan arbetsplats än den som avtalats.

2.6 Uthyraren skall tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för skötsel av hyresobjektet.

2.7 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på Hyrestagarens bekostnad.

2.8  Hyresobjektet ska avhämtas och återlämnas på av uthyraren anvisad plats. Hyresobjektet anses som återlämnat när retur har kvitteras av uthyraren. För de fall parterna avtalat att uthyraren ska ombesörja transport ska hyresobjektet avlämnas på av Hyrestagaren anvisad plats.


3. UNDERSÖKNINGS- OG BESIKTNINGSPLIKT

3.1 Det åligger Hyrestagaren att snarast efter mottagandet av hyresobjektet och innan det tas i drift utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka hyresobjektet. Anmärkning mot hyresobjekt eller handhavandeinstruktion ska, för att kunna göras gällande, snarast anmälas till Uthyraren, dock senast 2 dagar efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren. Görs ingen anmärkning inom den utsatta tiden anses hyresobjektet så som mottagen i fullgott skick.

3.2 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet, och skal efter begäran från hyrestagaren framvisa giltigt besiktningsprotokoll.


4. HYRESTAGAREN

4.1 Hyrestagaren har eget behörighetsansvar för framförande av hyresobjektet.

4.2 Hyrestagaren svarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden

4.3 Hyrestagaren svarar för under hyrestiden uppkomna fel och skador på hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage.

4.4 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet.

4.5 Hyrestagaren får ej märka, märka om eller på annat sätt ändra identifikation på hyresobjektet.

4.6 Hyrestagaren skall vid driftstörning i hyresobjektet kontakta uthyraren, och är skyldig att snarast åtgärda reparation.

4.7 Hyrestagaren är skyldig att tillåta uthyraren att besiktiga objektet på arbetsplatsen.

4.8 Hyrestagaren åtager sig att alltid vårda hyresobjekten väl, och att kontrollera och använda rätt oljor, och smörjmedel. 

4.9 Hyrestagaren är skyldig att kontrollera och använda korrekt strömstyrkor, minimum 10A, och skarvsladd av minimum 1.5 mm², maximal längd på 25 meter.  Vid större kabel längder måste 3 fas/380V kabel med byggcentral användas. 

4.10 Under hyrestiden förlorat eller totalförstört hyresobjekt ersätts av hyrestagaren till anskaffningsvärde.

4.11 Hyrestagaren är skyldig att göra sig väl känd med användningen av hyresobjektet och läsa medföljande bruksanvisning. 


5. FÖRSÄKRING

Inga försäkringar kan tyvärr tecknas för tillfälle.


6. HYRA OCH HYRESTID

6.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas.

6.2 Kostnad för hyresobjektet är enligt skrivet kontrakt mellan uthyraren och hyrestagaren.

6.3 Hyrestiden gäller tills vidare, dock skall hyrestagaren efter den tid som kan anses rimlig med avseende på användning och bruk på arbetsplatsen kontakta maskin-hyra.se

för att slutbestämma hyrans längd. Vid underlåtelse hänvisas i förekommande fall till §6. under hävande.


7. HÄVANDE

7.1 Uppfylls ej samtliga villkor i detta avtal, har uthyraren rätt att häva avtalet omgående samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

7.2 Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller annars åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

7.3 Uthyraren.se har rätt att häva avtalet för det fall hyrestagaren gör sig skyldig till avtalsbrott och hyrestagaren inte omgående vidtar rättelse efter erinran därom.


8. TRANSPORT

8.1 Hyresobjektet levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyrarens förråd under avtalad tidspunkt och kvittens genom retursedel.  Transport till arbetsplatsen kan anordnas av uthyraren efter avtal.


9. DRIFTAVBROTT

9.1 Uthyraren ersätter ej kostnader som uppstår för hyrestagaren oavsett hur driftavbrottet uppkommit.

9.2 Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande vid driftavbrott oavsett hur driftavbrottet uppkommit.


10. REKLAMATION

10.1 Hyresobjekten levereras av uthyraren i fullgott skick, om ingen annan information är given. Meddelas inte eventuell anmärkning till uthyraren direkt utgår full hyreskostnad.


11. BETALNING

Vi tar ej emot kort, checkar eller kontanter.

Endast förskottsbetalning mot bankkonto, SWISH  eller mot faktura.

Fakturering kan ske efter kreditprövning. Vid fakturering utgår faktureringsavgift/expeditionsavgift om 30: - exkl. moms.

Vid påminnelse utgår en avgift om 120: - exkl. moms. Dröjsmålsränta debiteras med 20 % p.a. från förfallodagen.


12. TVIST

Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.


13. FORCE MAJEURE

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, såsom krig eller sådant som hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enigt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.Email us: mail@demolink.org

Call us: +800 876 5432

Copyright @ All Rights Reserved